Ocena 360 stopni

Metoda badań

Ocenę typu 360 stopni prowadzimy w oparciu o ankietę badającą 15 kompetencji liderskich. Adresujemy  jest do managerów ale równie dobrze może być stosowana do pracowników na każdym szczeblu organiacji.

W badaniu uczestniczą osoby, które na co dzień  współpracują z badanym pracownikiem.
Mogą to być: przełożeni, podwładni, współpracownicy, klienci i inne grupy. W ramach samooceny pracownik ocenia także sam siebie, co jest źródłem cennych porównań.

Zastosowanie oceny 360 stopni

Ocena 360 stopni bywa także nazywana informacją zwrotną 360 stopni. Prowadzi się ją głównie w celu stymulowania rozwoju pracowników. Metoda ta:

  • umożliwia ocenę kompetencji osób badanych – silnych i słabych stron,
  • pozwala na ustrukturalizowany przepływ informacji zwrotnej pomiędzy osobą badaną a różnymi grupami jej współpracowników,
  • daje autentyczna szansę rozwojową dzięki bogactwu dostarczanych informacji oraz nie zagrażając poczuciu wartości badanej osoby,
  • pogłębia samoświadomość osób ocenianych.

Ocena 360 stopni – kolejne etapy

Akcja komunikacyjna
Poinformowanie uczestników o celach przeprowadzania oceny i procedurze.

Przeprowadzenie badań
Ocena jest prowadzona w tym samym czasie dla wszystkich uczestników. W badaniach używana jest platforma internetowa, która jest łatwa w obsłudze i zapewnia anonimowość oceniających.

Wyniki
Raport o wynikach oceny otrzymuje osoba oceniana oraz osoby upoważnione/zlecające badanie. Ma on postać czytelnych i obrazowych wykresów umożliwiających porównywanie ocen i wyciąganie wniosków.

Informacje zwrotne dla ocenianych osób
Proces oceny kończy się udzieleniem indywidualnej informacji zwrotnej przez wykwalifikowanego konsultanta oceny 360 stopni podczas osobistego spotkania.

Narzędzie Oceny 360 stopni

Narzędzie oceny pozwala zbadać 15 najważniejszych kompetencji liderskich:

Rozumienie biznesu
Zarządzanie zmianą
Rzetelność
Nastawienie na wyniki
Planowanie i organizacja
Skuteczne kierowanie
Motywowanie
Rozwijanie innych
Partnerskie relacje
Budowanie relacji
Praca zespołowa
Komunikacja
Pasja
Równowaga wewnętrzna
Samoświadomość i gotowość do rozwoju

Kompetencje te oceniane są w rozbiciu na ponad 90 konkretnych obszarów (średnio ok. 6 na jedną kompetencję)

 

ZASTOSOWANIE:

  • Obejmowanie przez pracownika nowego stanowiska
  • Potrzeba wyznaczenia kierunków rozwoju pracowników
  • Pomoc w określeniu rzeczywistych źródeł problemów