Extended DISC

Logo-R-color-JPGAnalizy z wykorzystaniem modelu Extended DISC

Extended DISC to doskonały zbiór narzędzi wspomagających procesy rekrutacyjne, szkoleniowe oraz coachingi.
Metodologia Extended DISC polega na tym, że osoba, dla której ma być stworzona Analiza Indywidualna, para osób lub cały zespół wypełniają test. Na podstawie wypełnionego testu powstaje szczegółowy raport pozwalający na wyciągnięcie wniosków na temat respondenta, pary osób lub zespołu. Raport Extended DISC umożliwia wskazanie takich sytuacji, w których dany respondent, zespół lub grupa poradzą sobie najlepiej lub takich, w których warunki nie są odpowiednie dla optymalnego działania.

Extended DISC – Analiza Indywidualna
Diagnozuje ona naturalne predyspozycje i talenty respondenta.
Opisuje naturalne style zachowania – między innymi:
- styl komunikowania się z innymi
- sposób podejmowania decyzji
- mocne strony
- źródła motywacji najbardziej wpływające na respondenta
- warunki powodujące spadek motywacji
- obszary do rozwoju
Extended DISC Analiza Indywidualna została zaprojektowana tak, aby dostarczać informacje, niezbędne do zwiększania efektywności działania pracownika. Na podstawie testu powstają dwa profile stylów zachowania. Jeden z nich, to profil świadomy, mówiący o tym jak respondent dostosowuje swój naturalny styl do obecnych warunków. Drugi, to profil mniej uświadomiony, pokazujący bardziej naturalną, głębszą stronę zachowania.

Typowe zastosowania Analizy Indywidualnej Extended DISC to:
- programy rozwijania liderów
- szkolenia sprzedażowe
- szkolenia z zakresu komunikacji, obsługi klienta, negocjacji
- budowanie zespołów
- coaching
- rekrutacja

Extended DISC – Analiza Pary
Diagnozuje naturalne zachowania dwóch osób i ich wzajemne relacje.
Dzięki Analizie Pary można uzyskać informacje pozwalające na lepsze zrozumienie pomiędzy dwoma osobami. Prowadzi to w rezultacie do lepszego dopasowania dwóch osób i ich wydajniejszej pracy.
Analiza Pary identyfikuje obszary, w których dwie osoby nawzajem się uzupełniają, obszary potencjalnie konfliktogenne oraz sposoby prowadzące do efektywniejszego współdziałania.

Typowe zastosowania Analizy Pary Extended DISC to poprawa współpracy pomiędzy:
- pracownikiem a szefem
- parą pracowników
- klientem i coachem

Może ona służyć także jako dodatkowe narzędzie w rozwiązywaniu konfliktów. Dostarcza informacji o potencjalnych źródłach konfliktu w sposób obiektywny i neutralny.

Analiza pary służy dobrze także poza środowiskiem pracy. Jest narzędziem umożliwiającym zrozumienie i poprawę relacji
w związku lub rodzinie.

Extended DISC – Analiza Zespołu
Diagnozuje naturalne zachowania członków zespołu i relacje pomiędzy jego członkami. Dzięki informacji dostarczonej przez Analizę Zespołu można skutecznie wpływać na poprawę efektywności pracy grupowej.
Raport powstały po wypełnieniu testu przez jego członków wskazuje jego mocne strony oraz obszary, w których mogą wystąpić braki kompetencyjne. Każdy z członków zespołu w określony sposób zmienia swoje zachowanie pod wpływem innych. Pełna analiza zespołu dobrze obrazuje te zależności.
Analiza Zespołu może uwzględnić w raporcie wyniki prawie nieograniczonej liczby respondentów. Pozwala to na tworzenie analizy całej organizacji. Istnieje możliwość dopasowania raportu do wymogów konkretnej sytuacji.

Typowe zastosowanie Analizy Zespołu Extended DISC to:
- mapa potencjału zespołu lub organizacji
- mapa identyfikująca potencjał członków zespołu
- budowanie zespołu
- rozwój liderów
- decyzje HR
- planowanie karier
- poprawa atmosfery w organizacji
- rozwiązywanie konfliktów